Čo ponúkame:

úradné skúšky, posudzovanie technickej (projektovej) dokumentácie, overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb, overovanie spôsobilosti na výkon určených činnosti právnických osôb, vzdelávanie fyzických osôb na výkon určených činnosti v zmysle zákona o dráhach číslo 513/2009 Z.z. a vyhlášky 205/2010 Z.z. pre elektrické, plynové, zdvíhacie, dopravné a tlakové určené technické zariadenia (UTZ).

 1. Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na UTZ (školenia a skúšky fyzických osôb)

 2. Preskúmanie odbornej spôsobilosti právnických osôb za účelom získania Poverenia pre výkon určených činností (pre všetky rozsahy a oblasti)
  (overovanie fyzických osôb)

 3. Úradné skúšky na UTZ (elektrické, tlakové, plynové, zdvíhacie a dopravné, zváranie a nedeštruktívne skúšanie)

 4. Posúdenie technickej (projektovej) dokumentácie

A. Elektrické zariadenia

v plnom rozsahu:

 • E1 - Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia (EaTD aj ŽD)
 • E2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody do 1000V AC vrátane a 1500 DC vrátane
 • E3 - Trakčné napájacie a spínacie stanice (EaTD aj ŽD)
 • E4 - Trakčné vedenie železničních dráh
 • E4a- Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra
 • E5 - Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia (EaTD aj ŽD)
 • E6 - Elektrické zariadenia dráhových vozidiel
 • E6a -Elektrické zariadenia dráhových vozidiel - traťových mechanizmov
 • E7- Elektrické dráhová zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
 • E9 - Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy
 • E10- Skúšobne elektrických zariadení dráh
 • E11- Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny (bleskosvody)
 • E12- Zariadenia na ochranu pred negativnými účinkami spätných trakčných prúdov 
 • E13- Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny.

  Legenda:
  EaTD - električkové a trolejbusové dráhy
  ŽD - železničné dráhy

B. Odborná spôsobilosť (vzdelávanie a overovanie) fyzických osôb

v rozsahu špecifikácii UTZ - elektrických: (E1, E2, E3, E4, E4a, E5, E65, E6a, E7, E8, E9, E110, E11, E12 a E13 na železničných, električkových a trolejbusových dráhach):

 • § 23 Osoba poučená
 • § 24 Elektrotechnik
 • § 25 Samostatný elektrotechnik
 • § 26 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky
 • § 27 Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo
  konštruovanie elektrických zariadení

C. Nedeštruktívne skúšanie, zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových a mostom podobných dráhových konštrukcií 

D. Plynové zariadenia

v plnom rozsahu:

 • P1 - Plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50 kW, tlakové stanice
 • na skvapalnený vykurovací plyn v budovách
 • P2 - Zariadenie na skladovanie a prepravu plynov, plynojemy
 • P3 - Zariadenie na plnenie a vyprázdňovanie nádob plynov vrátane železničných cisterien a tlakové
 • stanice plynov (batériové, so zásobníkmi) (nad 10m3/h)
 • P4 - Zariadenie na skvapalňovanie alebo odparovanie plynov a tlakové stanice plynov (do10m3/hod) a zariadenia pracujúce s inými technickými a nebezpečnými plynmi
 • P5 - Zariadenia na znižovanie alebo zvyšovanie tlaku plynov
 • P6 - Strednotlakové a nízkotlakové plynovody, priemyselné plynovody, acetylénovody, kyslíkovody, plynovody s medicínskymi plynmi
 • P7 - Plynovody a zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s jednotlivým výkonom nižším ako 50 kW a veľkokuchynské spotrebiče
 • P8 - Plynové kotolne a zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním so súčtom výkonov kotlov väčším ako 50 kW a priemyselné plynové zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom väčším ako 50 kW
 • P9 - Tlakové stanice na skvapalnené vykurovacie plyny na železničných koľajových vozidlách

E. Tlakové zariadenia

v plnom rozsahu:

 • K1 - Parné kotly rušňové na dráhových vozidlách, zásobníky pary akumulačných rušňov
 • K2 - Parné kotly rušňové vykurovacie - kotly "K", kotly snehometov, parných žeriavov a drapákov
 • K3 - Tlakové celky parných a horúcovodných kotlov stabilných
 • K4 - Parné generátory na koľajových vozidlách alebo stabilné slúžiace na predkurovanie vlakových súprav
 • K5 - Tlakové celky teplovodných a nízkotlakových parných kotolní
 • K6 - Vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov
 • K7 - Vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel
 • K8 - Tlakové nádoby stabilné
 • K9 - Tlakové nádoby batériových koľajových vozňov určené na dopravu plynov okrem jedovatých plynov a acetylénu
 • K10 - Tlakové nádoby hasiacich prístrojov na dráhových vozidlách
 • K11 - Nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt
 • K12 - Nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa predpisu RID okrem látok v p. č. 15, 16 a brómu
 • K13 - Nádoby na dopravu obzvlášť nebezpečných plynov (fluorid boritý, svietiplyn, chlór, bromovodík, fosgén, oxid siričitý, oxid dusičitý, sírovodík, chlórovodík), jedovatých látok č. 31 a podľa predpisu RID (organické zlúčeniny olova) a anhydridu kyseliny sírovej a pod.
 • K14 - Nádoby na dopravu hlboko schladených skvapalnených plynov (napr. oxid uhličitý)
 • K15 - Nádoby s vnútornou gumovou výstelkou
 • K16 - Nádoby s vnútornou olovenou výstelkou a obdobnou výstelkou

F. Zdvíhacie zariadenia

v plnom rozsahu:

 • Z1.1 - Žeriavy a zdvíhadlá na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1 a na účely kombinovanej dopravy (na pneumatikách, koľajové na žeriavovej dráhe, respektíve na špeciálnych podvozkoch)
 • Z1.2 - Nakladače a prekladače na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1 a na kombinovanú dopravu
 • Z1.3 - Zdvižné vozne čelné a bočné s prostriedkami na zavesenie a uchopenie kontajnerov ISO r.1 a na kombinovanú dopravu
 • Z1.4 - Mechanizmy na manipuláciu s bremenami na kombinovanú dopravu
 • Z1.5 - Žeriavy železničné koľajové
 • Z1.6 - Žeriavy koľajové špeciálne (na nehodové udalosti, na údržbu a modernizáciu dráh)
 • Z1.7 - Žeriavy, zdvíhacie mechanizmy a špeciálne zdvíhacie mechanizmy na dráhových vozidlách alebo dráhových podvozkoch (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z 1.1, Z 1.2, Z 1.4, Z1.5, Z1.6)
 • Z1.8 - Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom (okrem poradového čísla Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3)
 • Z1.9 - Žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami
 • Z1.10 - Žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo s výložníkom (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1)
 • Z1.11 - Prístavné žeriavy umiestnené na hrane bazénu (slúžiace na manipuláciu s tovarom aj pre dráhové vozidlá)
 • Z1.12 - Zdviháky s motorickým pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel
 • Z1.13 - Žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové
 • Z1.14 - Špeciálne prostriedky a ústrojenstvá na uchopenie a zavesenie kontajnerov a na manipuláciu s bremenami pri kombinovanej doprave používané na zariadeniach uvedených pod poradovým číslom Z 1.2 a Z 1.3
 • Z1.15 - Zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom, alebo ich kombinácia (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13)
 • Z2.1 - Pohyblivé pracovné plošiny na dráhových vozidlách a na dráhových podvozkoch
 • Z2.2 - Pohyblivé pracovné plošiny na cestných, železničných alebo špeciálnych podvozkoch určené na činnosť na trakčnom vedení dráh pod napätím
 • Z2.3 - Pohyblivé pracovné plošiny inštalované na dráhových vozidlách osobnej dopravy
 • Z2.4 - Pohyblivé pracovné plošiny neprenosné

G. Dopravné zariadenia

v plnom rozsahu:

 • D1 - Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh
 • D2 - Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
 • D3 - Osobné výťahy
 • D4 - Nákladné výťahy
 • D5 - Pohyblivé plošiny pre dopravu osôb so zníženou mobilitou
 • D6 - Vrátky s motorovým pohonom pre posun dráhových vozidiel
 • D7 - Regálové zakladače

about us