Čo ponúkame:

úradné skúšky, posudzovanie technickej (projektovej) dokumentácie, overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb, overovanie spôsobilosti na výkon určených činnosti právnických osôb, vzdelávanie fyzických osôb na výkon určených činnosti v zmysle zákona o dráhach číslo 513/2009 Z.z. a vyhlášky 205/2010 Z.z. pre elektrické, plynové, zdvíhacie, dopravné a tlakové určené technické zariadenia (UTZ).

 1. Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na UTZ (školenia a skúšky fyzických osôb)

 2. Preskúmanie odbornej spôsobilosti právnických osôb za účelom získania Poverenia pre výkon určených činností (pre všetky rozsahy a oblasti) (overovanie fyzických osôb) )

 3. Úradné skúšky na UTZ (elektrické, tlakové, plynové, zdvíhacie a dopravné, zváranie a nedeštruktívne skúšanie)

 4. Posúdenie technickej (projektovej) dokumentácie

A. Elektrické zariadenia

v plnom rozsahu:

 • E1 - Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia
 • E2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane
 • E3 - Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh
 • E3a- Trakčné napájacie a spínacie stanice električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh
 • E4 - Trakčné vedenie železničných dráh
 • E4a- Trakčné vedenie električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh, prívodná koľajnica metra
 • E5 - Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia
 • E6 - Elektrické zariadenia dráhových vozidiel železničných dráh vrátane vozňov a traťových mechanizmov
 • E6a - Elektrické zariadenia dráhových vozidiel električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh vrátane vozňov a traťových mechanizmov
 • E7- Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
 • E8 - Elektrické zariadenia lanových dráh
 • E9 - Náhradné zdroje elektrickej energie na prevádzkovanie dráhy
 • E10- Skúšobne elektrických zariadení dráh
 • E11- Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
 • E12- Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov
 • E13- Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektrinyelektriny.


 • Legenda:
  EaTD - električkové a trolejbusové dráhy
  ŽD - železničné dráhy

B. Odborná spôsobilosť (vzdelávanie a overovanie) fyzických osôb

v rozsahu špecifikácii UTZ - elektrických: (E1, E2, E3, E3a, E4, E4a, E5, E65, E6a, E7, E8, E9, E110, E11, E12 a E13 na železničných, električkových a trolejbusových dráhach):

 • § 23 Osoba poučená
 • § 24 Elektrotechnik
 • § 25 Samostatný elektrotechnik
 • § 26 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky
 • § 27 Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo
  konštruovanie elektrických zariadení

C. Nedeštruktívne skúšanie, zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových a mostom podobných dráhových konštrukcií 

D. Plynové zariadenia

v plnom rozsahu:

 • P1 - Zariadenia na prepravu plynov
 • na skvapalnený vykurovací plyn v budovách
 • P2 - Plynové zariadenia na ohrev výhybiek
 • P3 - Tlakové stanice na skvapalnené vykurovacie plyny, ktoré sú súčasťou železničných koľajových vozidiel

E. Tlakové zariadenia

v plnom rozsahu:

 • T1 - Parné kotly rušňové na dráhových vozidlách, zásobníky pary akumulačných rušňov, kotly snehometov a parných žeriavov
 • T2 - Parné generátory na koľajových vozidlách
 • T3 - Vzduchojemy hnacích dráhových vozidiel, traťových strojov
 • T4 - Vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel
 • T5 - Tlakové nádoby stabilné, ktoré sú súčasťou zariadení dráhy
 • T6 - Tlakové nádoby batériových koľajových vozňov určené na prepravu plynov okrem jedovatých plynov a acetylénu
 • T7 - Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt
 • T8 - Nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa predpisu RID okrem látok v p. č. 15, 16 a brómu
 • T9 - Nádoby na prepravu obzvlášť nebezpečných plynov (fluorid boritý, svietiplyn, chlór, bromovodík, fosgén, oxid siričitý, oxid dusičitý, sírovodík, chlórovodík), jedovatých látok č. 31 a podľa predpisu RID (organické zlúčeniny olova) a anhydridu kyseliny sírovej a pod.
 • T10 - Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb na prepravu hlboko schladených skvapalnených plynov (napr. oxid uhličitý)
 • T11 - Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb s vnútornou gumovou výstelkou
 • T12 - Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb s vnútornou olovenou výstelkou a obdobnou výstelkou

F. Zdvíhacie zariadenia

v plnom rozsahu:

 • Z1.1 - Žeriavy a zdvíhadlá na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1, výmennými nadstavbami EN, manipulovateľnými cestnými návesmi EN a na účely kombinovanej dopravy (na pneumatikách, koľajové na žeriavovej dráhe, respektíve na špeciálnych podvozkoch)
 • Z1.2 - Nakladače a prekladače na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1, výmennými nadstavbami EN, manipulovateľnými cestnými návesmi EN a na kombinovanú dopravu
 • Z1.3 - Zdvižné vozne čelné a bočné s prostriedkami na zavesenie a uchopenie kontajnerov ISO r.1, výmennými nadstavbami EN, manipulovateľnými cestnými návesmi EN a na kombinovanú dopravu
 • Z1.4 - Mechanizmy na manipuláciu s bremenami na kombinovanú dopravu
 • Z1.5 - Žeriavy železničné koľajové
 • Z1.6 - Žeriavy koľajové špeciálne (na nehodové udalosti, na údržbu a modernizáciu dráh)
 • Z1.7 - Žeriavy, zdvíhacie mechanizmy a špeciálne zdvíhacie mechanizmy na dráhových vozidlách alebo dráhových podvozkoch (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z 1.1, Z 1.2, Z 1.4, Z1.5, Z1.6)
 • Z1.8 - Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom (okrem poradového čísla Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3)
 • Z1.9 - Žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami
 • Z1.10 - Žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo s výložníkom (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1)
 • Z1.11 - Prístavné žeriavy umiestnené na hrane bazénu (slúžiace na manipuláciu s tovarom aj pre dráhové vozidlá)
 • Z1.12 - Zdviháky s motorickým pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel
 • Z1.13 - Žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové
 • Z1.14 - Špeciálne prostriedky a ústrojenstvá na uchopenie a zavesenie kontajnerov a na manipuláciu s bremenami pri kombinovanej doprave používané na zariadeniach uvedených pod poradovým číslom Z 1.2 a Z 1.3
 • Z1.15 - Zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom, alebo ich kombinácia (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13)
 • Z2.1 - Pohyblivé pracovné plošiny na dráhových vozidlách a na dráhových podvozkoch
 • Z2.2 - Pohyblivé pracovné plošiny na cestných, železničných alebo špeciálnych podvozkoch určené na činnosť na trakčnom vedení dráh pod napätím
 • Z2.3 - Pohyblivé pracovné plošiny neprenosné

G. Dopravné zariadenia

v plnom rozsahu:

 • D1 - Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh
 • D2 - Pohyblivé plošiny pre osoby so zníženou mobilitou, ktoré sú súčasťou dráhových vozidiel osobnej dopravy
 • D3 - Vrátky s motorovým pohonom na posun dráhových vozidiel

about us